Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Dita Valachová

IČ: 73669270

DIČ: CZ73669270

se sídlem: Horní Ředice 325, 533 75

kontaktní údaje:

email:  info@artykadlo.cz

telefon: 732 362 940

www.artykadlo.cz

Vznik smluvního vztahu a obchodní podmínky k účasti ve veřejných kurzech, kurzech individuálních
ARTYKADLO platné od 1.4.2020
Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah mezi ARTYKADLO (Dita Valachová) vzniká na základě předložení platné nabídky EVC (zveřejněním jazykového
  kurzu v nabídce na www stránkách, zasláním nabídky k úhradě kurzu či podáním konkrétní individuální nabídky
  účastníkovi) a přijetím této nabídky účastníkem. Přijetí nabídky účastník stvrzuje úhradou konkrétní částky
  kurzovného, která je v nabídce specifikována.
 2. Součástí smluvního vztahu jsou Obchodní podmínky uvedené níže v tomto dokumentu.
 3. Účastník má právo odmítnout nabídku ARTYKADLA. V takovém případě účastník neprovede platbu kurzovného a smluvní vztah
  nevzniká.
 4. Nesouhlasí-li účastník s Obchodními podmínkami, nesmí využívat služeb ARTYKADLA.
  Obchodní podmínky
  Část první – kurzy
 5. ARTYKADLO pořádá zejména výukové docházkové jazykové kurzy, a to podle výukového plánu stanoveného vždy na příslušné
  výukové období, obvykle jedno pololetí nebo školní rok. ARTYKADLO dále pořádá přípravné kurzy zakončené Cambridge
  English zkouškou, příměstské anglické tábory, letní intenzivní kurzy a kurzy angličtiny pro děti.
 6. Délka docházkových kurzů pro veřejnost je stanovena vždy na období jednoho pololetí, a to buď období září – leden,
  anebo období únor – červen. Délka ostatních kurzů je stanovena specificky pro každou nabízenou službu zvlášť a je transparentně uvedena v nabídce kurzu a v jeho objednávce.
 7. Kurzy anglického jazyka pro dospělé i pro děti vychází z Cambridgeských výukových programů a doplňujících
  výukových materiálů zahraničních prestižních univerzitních nakladatelství. Kurzy vylepšují jazykové znalosti a
  dovednosti účastníků kurzů.
 8. Kurzy docházkové probíhají v prostorách, které má ARTYKADLO těmto účelům určí. On-line kurzy probíhají pomocí dostupných interaktivních nástrojů on-line komunikace, např. zoom, skype, google meets aj. dle dohody s klientem.
 9. Počet účastníků v jednotlivém standardním kurzu, s výjimkou kurzu intenzivní konverzace, je minimálně 5 maximálně
  6 účastníků. Ve výjimečných případech může být počet účastníků kurzu zvýšen na 7. On-line kurzy, není-li výslovně uvedeno
  jinak, probíhají formou individuální výuky.
 10. Počty účastníků ostatních kurzů (víkendových kurzů, dětských kurzů a příměstských táborů apod.) jsou stanoveny pro každou službu specificky a jsou transparentně uvedeny v nabídce a objednávce daných kurzů.
 11. Přihlášení účastníka do příslušného kurzu je závazné. Změna kurzu je možná pouze se souhlasem ARTYKADLA. ARTYKADLO se zavazuje, že bude účastníkovi při změně kurzu nápomocné a účastníkovi nabídne veškeré dostupné možnosti změny kurzu.
 12. ARTYKADLO si vyhrazuje ve výjimečných případech (např. dlouhodobá nemoc lektora) právo změnit lektora či lektorku kurzu.
  Změnou lektora nevzniká studentům kurzu nárok na vrácení kurzovného v případě, že profesní kvalifikace nového
  lektora není nižší než profesní kvalifikace lektora původního. V opačném případě mají v případě změny lektora
  studenti nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení poměrné části kurzovného za probíhající kurz.
 13. ARTYKADLO umožňuje skládat účastníkům závěrečné zkoušky, které se konají v červnu. Na základě výsledků zkoušek bude účastníkovi
  vydán certifikát ARTYKADLA. Při dosažení docházky alespoň 60% má účastník kurzu právo na potvrzení o absolutoriu daného
  kurzu.
 14. Aktuální otevírací doba kanceláří je uvedena na webových stránkách www.artykadlo.cz.
 15. ARTYKADLO si vyhrazuje právo v případě potřeby (technická údržba, rekonstrukce apod.) z vážných důvodů dočasně přerušit
  poskytování doplňkových služeb uvedených v bodě 13 a 14 a to bez náhrady.
 16. ARTYKADLO podnikne všechny přiměřené kroky pro zajištění kontinuity všech služeb v rámci
  realizace jazykových kurzů. ARTYKADLO se nicméně vzdává odpovědnosti za jakákoli přerušení, jež jsou způsobena okolnostmi
  mimo možnou kontrolu ARTYKADLO (např. výpadky proudu, havárie vody, následky živelních katastrof neumožňující způsobilé
  využití učebních místností, zásahy vyšší moci apod.)
 17. V případě mimořádných opatření vydaných Vládou ČR v rámci proti epidemiologických opatření, které by měly za
  následek přerušení docházkového kurzu pro veřejnost na dobu delší než 2 týdny, nabídne ARTYKADLO studentům možnost
  náhradního plnění v podobě přesunu prezenční výuky do on-line podoby. Student má právo takové přesunutí
  odmítnout. Pokud s přesunem kurzu do on-line podoby nebude souhlasit alespoň 80% studentů daného kurzu, kurz
  bude pozastaven. Dle zájmu jednotlivých studentů kurzu pak v případě, kdy student nechce kurz čerpat on-line, nebo
  v případě, kdy je kurz pozastaven, ARTYKADLO studentům buď převede zbývající lekce do dalšího období a poskytne plnění
  docházkovou formou v nejbližším možném termínu po uvolnění vládních opatření, nebo na základě písemné žádosti
  studentům vrátí nevyčerpané kurzovné.
 18. Za účelem poskytování smluvního plnění v oblasti jazykových kurzů a zároveň za účelem identifikace účastníků kurzu a
  provedení jejich registrace do kurzu si ARTYKADLO vyhrazuje právo zaznamenávat základní informace o účastníkovy kurzu, a to
  konkrétně jeho jméno, příjmení a kontaktní adresu (poštovní nebo e-mailovou). ARTYKADLO se v souladu se standardy kvality
  aplikované v této organizaci zavazuje nevyužít osobní údaje účastníků kurzu k aktivitám jiným než přímo souvisejícím
  s jazykovou výukovou a organizací jazykových kurzů v ARTYKADLU. ARTYKADLO se zavazuje neposkytnout údaje o účastníkovy třetím
  stranám. Zpracování údajů probíhá v souladu s platnými normami pro ochranu osobních údajů (GDPR) platnými od
  25.5.2018.
 19. ARTYKADLO si vyhrazuje právo ve výjimečných případech (náhlá nemoc lektora, uzavření výukového místa z důvodu havárie
  aj.) zrušit plánované lekce. Tuto skutečnost oznámí ARTYKADLO bez zbytečného prodlení, nejméně však 24 hodin předem,
  účastníkovi kurzů zasláním e-mailové zprávy na kontaktní adresu, kterou účastník ARTYKADLO poskytl.
 20. Všechny lekce zrušené dle bodu 19 je ARTYKADLO povinno nahradit v termínu, který odpovídá dnem a časem běžnému
  nastavení kurzu. V případě, že den a čas náhrady neodpovídá původnímu nastavení kurzu, je ARTYKADLO povinno vyžádat si
  odsouhlasení náhrady od účastníka e-mailem. Termín náhrady je ARTYKADLO povinno realizovat co nejdříve po zrušení lekce.
  Část druhá – cena kurzu
 21. Cena místa v příslušném docházkovém kurzu je stanovena na období jednoho pololetí, tzn. období září – únor, anebo
  únor – červen. (dále jen jako „kurzovné“). Ceny kurzů přípravy zakončené Cambridge zkouškou, kurzy víkendové, kurzy
  letních příměstských táborů i dětské kurzy jsou stanoveny za každou jednotlivou objednanou službu, řídí aktuálním
  ceníkem a jsou závazné dle cen transparentně uvedených na webových stránkách ARTYKADLA a v e-shopu ARTYKADLA.
 22. Kurzovné je možné uhradit v hotovosti, kreditní kartou nebo bankovním převodem na účet ARTYKADLA vedený u Fio banky číslo účtu 2600942500/2010.
 23. Obdržením platby je účastník zapsán do kurzu. To neplatí, pokud je o příslušný kurz zvýšený zájem, neboť v takovém
  případě bude rozhodující pravidlo časové priority obdržení platby, tzn. do příslušného kurzu bude zapsán ten účastník,
  jehož platba byla obdržena dříve, než bude dosažen maximální počet účastníků příslušného kurzu.
 24. Kurzovné nezahrnuje učební pomůcky, není-li uvedeno jinak.
 25. Kurzovné je nevratné s výjimkou potvrzené vážné nemoci studenta, znemožňující mu docházku do kurzu, nebo
  s výjimkou případu, kdy nedojde k otevření příslušného kurzu z důvodu malého počtu zájemců, případně v případech,
  kdy byl příslušný kurz již naplněn maximálním počtem účastníků před obdržením platby účastníka. V takovém případě
  se ARTYKADLO zavazuje uhradit účastníkovi kurzu nevyčerpané kurzovné do 10 pracovních dní, a to způsobem, kterým byla
  platba od účastníka přijata.
  Provozovatel platební brány:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267
   https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
  Část třetí – práva a povinnosti smluvních stran
 26. Účastník vstupuje do výukových prostor ARTYKADLO výhradně v době konání jím objednané a uhrazené služby v souladu
  s pokyny ARTYKADLA. Účastník má přístup na sociální zařízení. Účastník kurzů vstupuje do provozoven ARTYKADLA výhradně v běžné
  otevírací době. Účastník plně odpovídá za škodu jím prokazatelně způsobenou na majetku výukových prostor a sídla
  ARTYKADLA.
 27. Účastníkovi je po dohodě vyučujícím poskytnut emailový kontakt na lektora(ku) příslušného kurzu. Účastník se tímto
  zavazuje, že nezneužije tohoto kontaktu, a to zejména k navazování jakýchkoliv obchodních, popř. pracovních vztahů s
  lektory ARTYKADLA týkajících se jazykové výuky.
 28. Účastník tímto dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to, jak již bylo uvedeno, pouze pro
  administrativní potřeby ARTYKADLA vyplývající ze smluvního plnění. Zapsáním do kurzu dává účastník výslovný souhlas k
  uložení své adresy, telefonu, emailu, popř. dalších informací týkajících se plátce kurzu do databáze ARTYKADLA.
 29. Účastník není oprávněn propůjčovat svůj login a heslo do e-learningové studovny třetím osobám. V případě porušení
  tohoto pravidla má ARTYKADLO plný nárok zrušit jeho studijní účet bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné.
 30. Účastník se účastní kurzů ARTYKADLA ve stavu způsobilém k výuce a neovlivňuje svým chováním nepříznivě průběh kurzu či
  jinak nebrání svým chováním ostatním účastníkům kurzu v řádném studiu cizích jazyků.
 31. Veškeré texty, cvičení, multimediální výklady, výklady gramatiky a slovíček, MP3 poslechy umístěny ve studovně ARTYKADLA
  jsou chráněny autorským zákonem a jejich šíření a použití pro jiné účely než pro účely vzdělávání v kurzech
  pořádaných ARTYKADLO není dovoleno.
 32. Účastník má právo na docházku v zakoupeném kurzu v celém objednaném rozsahu. V případě, že ARTYKADLO rozsah kurzu nedodrží z jiných než extrémně vážných důvodů (zásah vyšší moci zamezující bezpečnému konání kurzu), má účastník
  právo na poměrnou refundaci kurzovného ve výši neuskutečněného rozsahu kurzu.
 33. Účastník má právo na docházku do zakoupeného kurzu v den a čas, který byl pro zakoupený kurz avizován v den koupě
  kurzu účastníkem. Pokud ARTYKADLO z jakéhokoli důvodu bez předchozí dohody a bez písemného souhlasu účastníka den a
  čas výuky změní, má účastník právo na refundaci kurzovného v plné výši.
 34. Kurzy ARTYKADLO jsou vedeny lektory s kvalifikací k výuce cizích jazyků. ARTYKADLO si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu,
  nicméně v případě, že tento dosahuje nižší formální kvalifikace než lektor původně u kurzu inzerovaný, má účastník
  právo na poměrnou refundaci kurzovného ve výši odpovídající počtu hodin zbývajících v kurzu po změně lektora.
 35. Jako hlavní metodické plány jsou v kurzech angličtiny v ARTYKADLO využívány akreditované učebnice Cambridge University
  Press a Oxford University Press.
 36. Není-li se studenty písemně odsouhlaseno jinak, lektoři kurzů se drží metodik a učebnice uvedených v době 12 a
  pokrývají jejich konkrétní části tak, aby účastníkovy kurzu poskytly možnost systematické práce a zlepšení se v jazyce.
  Výjimkou jsou kurzy konverzace, víkendové kurzy, letní kurzy a příměstské letní tábory a další nesemestrální kurzy, kde
  lektoři volí vhodné vedení kurzů ze specifických materiálů poskytnutých ARTYKADLO dle zaměření kurzu.
 37. Účastník kurzu má právo na reklamaci kurzu a požadování vrácení části nebo celého kurzovného v případě,
  že ARTYKADLO nedodrží jeden nebo více bodů těchto Podmínek. Reklamace je účastník povinen učinit písemnou formou a
  zaslat žádost o vrácení kurzovného spolu s vysvětlením svého požadavku a detailním popisem pochybení ze strany ARTYKADLO
 38. ARTYKADLO je povinno na reklamaci reagovat zasláním písemné odpovědi doporučeně poštou na adresu uvedenou
  účastníkem v reklamačním dopise do 15 pracovních dnů od jejího převzetí. Odpovědí se rozumí písemné vyjádření a
  protokol o prošetření reklamace s vyrozuměním o výsledku reklamačního šetření. Zákazníkovi bude navráceny peníze na účet z kterého byl kurz / workshop hrazen po přiznání reklamace.
 39. Zjistí-li ARTYKADLO porušení některého z bodů Podmínek účastníkem, má právo jej o této skutečnosti informovat písemně či
  e-mailem, a požadovat nápravu, případně garanci, že se porušení nebude opakovat.
 40. ARTYKADLO má právo bez náhrady vyloučit ze studia účastníka, který ani po vyrozumění z bodu 17 nenapraví či poruší garanci
  uvedenou v bodě 17 této části Podmínek.
  Část čtvrtá – závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.4.2020 a platí po trvání školního roku 2020/2021, tj. do 31.8.2022.
  V Holicích 1.4.2020
  Dita Valachová ředitelka vzdělávacího centra

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2018